Gin Lee揀男友 SM完美人辦

歌手李幸倪(Gin Lee)與樂隊Supper Moment(SM)昨日出席青少年活動,SM主音Sunny透露舊歌《點滴》成為活動主題曲:「2012年我哋覺得首歌好啱(主題),爭取七年終於成功!」提到樂隊將於台灣開騷,適逢Sunny生日,他透露已連續兩年在當地慶生,笑說:「如果冇慶祝就係驚喜啦!」其他隊員即表示收到。

至於被SM稱呼為「阿堅」的Gin笑說:「佢哋12年開始咁嗌,係呢個名嘅始祖。佢哋都好勁,我好想自薦做佢哋紅館騷嘅嘉賓。佢哋好好玩、好熱血、好幽默。(講到好似揀男友條件咁?)都係呢啲條件啦,幽默感好重要,如果唔係會好悶。」