Karl:DaDa好鍾意電影

昨日冬甩成員譚詠怡(Victoria)及潘欣妮(Loretta)出席「第72屆秋日婚紗、婚宴結婚服務博覽」,對於DaDa稱退出幕前,Victoria說:「如果係我就唔會,我會珍惜機會,做晒手上嘅工作先!」Loretta亦讚對方演技不俗,退出實在可惜。

同場的「綠魔」許嘉浩(Karl)早前曾與DaDa聊天:「幾星期前同佢傾偈,佢話好鍾意電影,好多o靚模出完寫真後就冇做,佢做得咁好,又咁多好角色,唔好浪費。」