Yumi純真「撲蝶」嚇親助手

趙碩之師妹尹蓁晞(Yumi),樣靚身材正就係人都知,不過佢份人查實又懵又可愛,唔熟佢嘅人,見到佢傻傻地可能仲分分鐘以為佢扮純情添!話說有日,Yumi出席一個慈善活動,當時鬼死咁多人,唔知點解突然間有條粉紅色羽毛從天而降,飄呀飄,其他人見到都最多對條毛指指點點啫,點知Yumi就一個箭步以「撲蝶」姿勢撲向條毛兼傻笑,嚇到佢助手當堂眼都凸埋,仲同身邊朋友講:「我都話佢傻架啦!」難得Yumi明明聽到人哋咁樣話佢,都仲要笑笑口,而且邀請個助手一齊「撲蝶」,真係純真得可愛。