Party Life:公賀30載:仁濟派福袋送暖活動

弱勢社群需要關懷,尤其係長者。仁濟醫院一眾高層早前就舉辦「愛心福袋」送暖活動,登門送福袋畀獨居長者之餘,仲同佢哋傾偈,聽吓佢哋嘅心事同了解佢哋生活上遇到嘅困難。