Party Life:姻愛行善:珊瑚婚之喜

香港福建同鄉會永遠名譽會長莊哲猛早前舉行珊瑚婚晚宴,慶祝同太太駱英英結婚三十五周年。維持一段婚姻唔容易,有兩名又靚又孝順嘅女兒更加係前世修來嘅福氣。今次晚宴係由莊家姊妹花精心策劃,出席賓客都感受到濃濃嘅幸福美滿。