Victoria起雙飛

「碧咸嫂」Victoria愛玩瑜伽,「單腳朝天」更成為佢嘅招牌甫士。前日佢上美國同志女名嘴艾倫迪珍妮絲(Ellen DeGeneres)嘅清談節目,艾倫提議佢即場騷Quali,佢即刻話:「不如一齊?」好彩難唔到艾倫,佢哋示範「雙翼齊飛」動作,博得在場觀眾掌聲!