Aka誇口送樓做禮

歌手趙慧珊(Aka)昨午到九龍灣出席母親節活動,自言今個母親節相當難忘:「同媽媽首次接受電視台訪問,大家讚我媽媽生得年輕,可以入行同我爭飯食。(同媽媽有乜難忘事?)佢投訴我唔食佢啲魚,以後會食多啲啦。」Aka又表示已與妹妹夾份送了手袋給媽媽做禮物:「佢好鍾意個手袋,聽晚我哋會去唱K慶祝。」她笑言自己偏心,家用媽媽佔大份:「即使父親節都係咁(偏心)。我係厚此薄彼o架啦,希望嚟緊努力搵錢,送層樓畀媽咪。」