Ben Sir派歌搶新人獎

節目主持兼前大學講師歐陽偉豪(Ben Sir)昨日到電台接受訪問,提到最近正在準備月尾的Talk Show。他形容籌備過程「荊棘滿途」,而且還未完成講稿。Ben Sir大爆當日除了會大玩張國榮的歌外,更特意為Talk Show準備了一首主題曲,搞笑說:「我準備攞隻歌嚟派台,睇吓攞唔攞到2018年嘅新人獎。」