B女有貴氣旺媽咪

堪輿學家陳子才表示,趙薇B女命格屬金水,將來必承繼母親的大眼睛,是靚女一名,他又指B女命格有貴氣,他日必成大器,他說:「B女命格好清,有貴氣,二十三歲開始起運,行六十年大運,同媽咪緣分會好啲,旺到趙薇,但同爹哋就會聚少離多。佢命格會做生意,有領袖才能!」陳子才又謂趙薇08年開始轉運,亦將會行廿年旺夫運,天生一副旺夫益子相!