FIFA要員圖世盃選票換爵位

國際足協又爆貪污醜聞,英傳媒報道指FIFA委員兼南美足協會長利奧斯,曾於09年約見英格蘭代表,提出要求英國封爵畀佢,作為佢喺2018年世盃投票畀英格蘭嘅代價。據悉利奧斯當時直接話自己已經好富有,但想過下爵爺癮。結果利奧斯未能如願,而英格蘭亦申辦失敗,英國政府今日展開調查世盃申辦失敗原因,英格蘭籌委會主席在國會作證,指國際足協有6名人員求金錢報酬以換取選票。