Party Life:品茗賞藝

中國茶文化源遠流長,品茗更係好多人嘅生活習慣之一,但講到深入了解及認識茶嘅學問就可能唔多。早前城中一班志同道合嘅專業女性就組織咗一個群組團結女士力量,仲齊齊拉大隊到茶行學習有關茶嘅知識,細味傳統茶藝中嘅精湛文化。