Apps尋同路人 團搭平的

的士讓乘客點對點快捷到達目的地,但昂貴車資非人人能負擔,但如能集結「同路人」一同乘的士則可大大減低車資。本港七名大學生研發出一款名為「TaxiShare」的免費智能手機應用程式(Apps),讓用家在短時間內搜尋附近欲前往同一目的地的「同路人」,齊齊夾錢搭的士,若「儲夠」五人一同乘搭,最高可節省八成車資,亦大大節省輪候或轉乘其他公共交通工具的時間。研發者稱,該程式有措施保障乘客安全,亦不擔心程式被的士司機用作招客變相「釣泥鯭」。

「TaxiShare」程式由七名不同院校的八十後大學生組成的公司花三個月研發而成。程式將於下月五日推出,供iPhone、iPad及Android手機等用家免費下載。

搜尋250米內搭客

用戶使用時只需輸入身處位置、目的地、預留座位數目,程式便會利用智能電話的全球定位系統及谷歌地圖,即時搜尋方圓二百五十米(五分鐘步行路程)的「同路人」,各人可利用系統內的聊天室溝通「相認」。

當用家滿意集結人數並決定出發後,程式會建議附近一個的士站或地標作集合地點,並以五分鐘作為集合時限。用家可在系統地圖上看到各人位置及移動情況。

團載的士行政總裁李承謙指,「若地圖上有人一直唔郁,即係佢可能㩒錯掣或者玩嘢,集合咗嘅用家可決定係咪再等其他同路人或者即時出發。」他指出,程式已設有約一千六百個集合點,大部分已經視察屬可安全截的士地點。他希望程式可助香港市民省時省錢,尤其在繁忙時間、的士站大排長龍時,程式能大派用場,預料程式可吸引更多乘客乘的士,帶旺業界。

違法可按序號跟進

至於相約「三唔識七」之人一同乘的士會否衍生安全問題,李承謙透露,程式會辨識用家智能手機的序號(serial no.),一旦乘車期間發生違法事件,公司可將涉案者手機序號交警方跟進,反比乘搭其他無程式跟進的交通工具安全。至於用家私隱問題,李承謙指公司會於用家下載程式時發出聲明提醒用戶,部分個人資料會用作上述保安用途,但強調程式不會獲悉用家的電話號碼,公司亦絕不會將用戶資料出售。

被問及「TaxiShare」程式會否變相令的士成為「泥鯭的」,李承謙指諮詢法律意見,「泥鯭的須由的士司機主動兜客,但我哋程式全程不涉及司機,只係幫市民集合的一個程式。」若此程式被的士司機用作招客變相「釣泥鯭」,李稱此舉屬個別司機違法行為,用家可向公司舉報。

「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!