Fun外情:保護地球

Candice:著名南菲超模Candice Swanepoel喺社交網站分享着住黑色泳衣浸喺海入面嘅相,留言話係慶祝世界海洋日:「大海係我哋生命之源,支撐住我哋同地球上所有生物,我哋仲有時間去保護佢。」