Cardi B竹絲雞上庭

美國新紮天后Cardi B前日為舊年涉嫌毆打兩名女酒保一案上庭接受聆訊,雖然畀人告唔光彩,但平日誇張慣嘅佢有咁高調得咁高調,着住超長嘅黑色羽毛大褸現身,勁似竹絲雞!不過最搶鏡係佢啲超長指甲,唔知仲以為佢去睇時裝騷。