Cheronna@SG跳到膝頭痛

Super Girls(SG)成員吳嘉熙(Cheronna)及A2A成員吳燕珊(Annelle)昨日為舞台劇綵排,第二次做舞台劇的Cheronna仍覺得難度十足:「平時我哋跳舞唔會真係咁用力,七成唱三成跳,但dancer就要用盡力跳,加上其他dancer演員全部係老師,都好大壓力,膝頭keep住痛。」而Annelle就負責跳抒情舞,曾學芭蕾舞的她,覺得最難是跳完要做戲,還不可以喘氣。