Ceci甜品癡梳乎里慶生

組合FFx的Ceci絕對稱得上是「甜品癡」,甜品對她來說比正餐更重要,她更有一套特別的甜品理論:「我勁鍾意食甜品,因為食得嚟唔會飽,我好怕食飽肚嘢,好似乾炒牛河咁食一樣就飽,好唔抵呀,甜品就食三樣都唔飽!」

每年生日她必定會到太平館食其招牌甜品梳乎里,她說:「年年生日我都會去食,坐番同一張枱,次次都要嗌梳乎里!我研究過四個人去食係最好,因為個皮唔夠分,一定要搶,要搶先好味o架,我必定係贏嗰個,因為我會自備匙羹!」單單一個梳乎里又豈能滿足壽星女呢?Ceci說:「當然要再食蛋糕啦,兩樣嘢嚟,唔拎蛋糕冇人知你生日嘛,都唔同feel!」