Super Girls 佩服舞林後輩

女子跳舞組合Super Girls五位成員Aka、Yanny、Heidi、Cheronna及Jessica,早前為排舞老師舉辦的跳舞騷撐場,並任表演嘉賓一騷舞技。已第二次參加這個跳舞騷的五女表現相當興奮,隊長Aka說︰「個騷氣氛好好,見到一班舞蹈員跳得好勁,真係大開眼界。」

Cheronna則讚一班小朋友充滿潛質︰「頭先見到台上好多3至5歲嘅小朋友,估唔到咁細個已經跳得咁勁,好佩服佢哋。如果下次有機會,好想邀請佢哋一齊跳。」