Celia暗寸有人放料

o靚模郭穎兒(Celia K.)昨日與緋聞男友張建聲出席新劇記招,Celia透露今次與張建聲合作點到即止,二人除工作外甚少見面,她直言嫌對方太口甜舌滑。反而Celia對另一好友陳偉成為人投以信心一票,對於陳偉成與疑似小三有床照流出,她謂:「花花世界太多花,或者有人唔小心影咗,又唔小心放上網啦。」似暗示有人乘機造新聞。

同場的鍾采羲(Iris)則代好友何超盈及林愛兒澄清關係:「兩個女仔點一齊呀?超盈好多人追。(你話超盈屬於愛兒?)戲言啫,我同公司女同事熟,我都話佢係我嘅。」