Baby聞鄭中基叫癲

名模Angelababy(圖)昨日為「Hugo Boss 2010 早秋時裝預展」演繹新裝,她因工作太忙精神欠佳致額頭長了不少暗瘡,但不會請假休息,因喜歡工作,下半年還要拍兩部新戲。

Baby說導演會教戲毋須去學,會否向緋聞男友黃曉明請教?她說:「咁遠,電話費好貴。(佢成日嚟香港喎!)佢嚟先算。(鄭中基呢?)唔好再講,我就快癲,我冇佢電話號碼,我真命天子係經理人。」Baby希望被提名金像獎及與梁朝偉合作,見識他的電眼,更笑言會先着防電衫!