Fun外情:咪咪冇走樣

益若翼:35歲日本女模益若翼,8年前離婚後,獨力照顧13歲囝囝。佢最近再為矯形胸圍拍新廣告,仲話雖然因為疫情少咗去美容院做療程,但喺屋企會做胸部按摩,兼且早晚都戴住矯形胸圍,所以身材一啲都冇走樣。