Roxy Horner紅粉緋緋

英國男星Jack Whitehall同索模女友Roxy Horner舊年開始蜜運,打風都打唔甩,早排仲自爆已經喺倫敦同居!最近Roxy喺社交網上載着紅色吊帶裙喺沙灘擺甫士嘅相,完美身材盡現!