Rita祖狄羅兒子姊弟戀玩完!

29歲英國女歌手Rita Ora與英國男星祖狄羅(Jude Law)的23歲兒子Rafferty,去年合作電影《苦海孤雛》(Oliver!)撻着,不過拍拖3個月已分手!知情者透露:「Rita喺片場同Raff撻着,好有化學作用。佢哋喺倫敦一齊做嘢時行得好埋,雖然只係見步行步,冇急住發展同穩定落嚟,不過Rita近排遠離英國好耐,兩人之間少咗講嘢,莫講話冇得做情侶之間要做嘅事。依家段關係凍結咗,直到佢哋一齊喺英國先講。未來佢哋或者會復合,不過目前比較似朋友。」