Aka開畫展盼偶像撐場

組合Super Girls隊長Aka(趙慧珊)將於本月21日舉辦首個個人慈善畫展,對於畫展的所有工作,她親力親為,包括商品製作、場地設計、嘉賓邀請等。Aka透露今次籌得的善款會幫助有需要的婦女:「一直好想出一分力幫助社會上有需要嘅人,啱啱好有呢次機會,等我可以運用自己嘅能力去作出貢獻,亦希望感染身邊嘅人去幫助其他人。」

Aka透露很多朋友已答應買畫,又怕醜笑言很想邀請偶像容祖兒來支持,更自爆在作品隱晦地畫了對方:「之前將畫緊嘅呢幅畫Post咗去Instagram,已經有人估到,但我唔講住,我諗出到嚟大家都會知係佢演唱會其中一個造型。(依家有理由叫佢嚟支持!)如果佢話我畫得佢唔靚咁點算?我有啲戰戰兢兢,但我都係厚面皮,所以相信最後都會請佢嚟。」