Gin Lee回鄉叉電攞靈感

歌手Gin Lee(李幸倪)昨日為新碟舉行簽名會,透露新碟已推出第三版的高清質素,11月更會首推黑膠唱片,她表示:「我聽歌年代已經係CD,有收藏幾張雜錦嘅LD(雷射影碟),依家抱住嘅心態都係出得幾多得幾多,因為都唔知實體碟可以出到幾時,感激公司同歌迷支持。」

此外,她透露即將返家鄉馬來西亞舉行歌迷聚會,會趁機多攞幾日假休息:「去吓海邊,曬吓太陽,放空吓先得,因為寫歌都需要靈感。」