Aka食剩糯米雞攝鞋籠

女子組合Super Girls成員Aka與Jessica昨日出席化妝品牌活動,自言有潔癖的Jessica踢爆Aka的生活習慣不太整潔:「有次做嘢發現有隻食咗一半嘅糯米雞放咗喺鞋入面,大家都話一定係Aka。」Aka亦自爆往績:「試過唔見咗盒眼影,搵咗兩日都搵唔到,結果有一日除帽就發現原來攝咗喺頂帽度。」Aka又透露將於11月11日光棍節開騷,笑言五位成員都是「光棍」。問到會否請緋聞舊愛吳業坤來睇騷?她說:「嘉賓名單都幾多人,我覺得佢會嚟睇。(咁肯定?)咁我都有去睇佢!」