B.Gs恨有外星人嚟「溝」

女子組合B.Gs三位成員Yona(方堯)、Jovi(周汶希)及Ceci(鄒莉盈)早前客串講述外星人的電影《施壓者》,現實中亦認為確有外星人存在,更妄想似足韓劇《來自星星的你》中的金秀賢般靚仔,Yona笑說:「世界咁大點會冇?可能佢哋就喺我隔籬,但核突嘅就唔好搵我喇!靚仔就嚟同我溝通啦!」Yona及Ceci飾演貪錢港女,兩女笑言跟現實相反,Jovi的角色則跟真人一樣理性率直,她希望下次能飾演較極端角色。至於新成員Riley(霍柔心)今次未能參演,直言羨慕姊妹有演出機會。