B女旺母從藝機會大

章子怡前日在美國誕下愛女,堪輿學家陳子才指B女出生後會特別旺子怡:「B女五行屬火,係陰火,命格傷官配印,性格外向剛強,藝術才華洋溢出眾,長大之後從事藝術同演藝行業機會相當大,BB出世之後特別旺子怡!從大運嚟睇生咗BB嘅子怡仍然會專注工作,唔會明顯減產。」至於育有三女、被指天生外父命的子怡另一半汪峰,有沒有機會再生BB及生仔?陳子才說:「佢同子怡再生小朋友係有機會,但仍然生女機會較大。」