MastaMic當街貼海報罰千五

饒舌歌手MastaMic昨日自爆早前漏夜到銅鑼灣「偷雞」貼海報而被當場罰錢:「諗住夜晚冇人發現,點知貼嗰時突然畀食環署嘅人捉住,罰咗1500蚊好肉痛,我前幾日重遊故地仲影相留念。」又指有人在網上惡意唱衰他,更偷相冒充其facebook帳號騷擾朋友:「如果再有下次,我絕對會報警!」