Naomi同居有愛冇性

早前與李思捷傳緋聞的o靚模Naomi(馮鎵瀠),前晚出席二胡大師港日交流音樂會,透露有意逼相戀只有一個月的男友學古箏,又勁冧對方靚仔,欲展開同居生活。

問到是否跟男友進一步發生關係,Naomi謂:「我哋係love(冇性咩?)係愛,唔係做愛,暫時神交(唔自動獻身?)太主動佢都驚啦,所以希望同居增加感情。」正拍攝林敏驄新片的她,表示接獲對方來電指加戲份:「佢好有才華,(佢畀人傳抽女藝人水?)我開成晚工都冇抽我水喎!」