Avis有家底唔靠老竇

陳偉成(Avis)前晚坐通天巴士宣傳《喜愛夜蒲2》,對於被踢爆原來是富家子,Avis直認爸爸在內地從事建築生意,不過自己自小被培養獨立靠自己,可謂「白手興家」,家底曝光反而令他有點壓力:「我開三間髮型屋,都係由洗頭仔做起。(女友周秀娜知唔知你咁有家底?)佢有跟過我返內地。(洗脫女尊男卑?)最緊要係大家工作開心。」