Naomi上面相班學睇男人

李思捷緋聞女友Naomi(馮鎵瀠)最近密密拍戲,早前與袁詠儀(靚靚)、周秀娜及徐少強兒子徐偉棟等拍攝電影《愛情達人》,Naomi與娜姐飾演找不到男友的盛女,要向「人生導師」靚靚求助,但現實中的Naomi桃花運旺盛,她亦笑言與角色絕不相似:「咁我一向多人追,所以唔使上呢啲課程,反而有興趣上面相班,教我睇外表就知道個男仔嘅性格。」Naomi表示與娜姐識於微時,大讚她走紅後性格仍很隨和,今次返內地工作亦多得對方照料:「娜姐出埠比較有經驗,佢好照顧我,咩都買雙份!我哋全程都拍得好開心,搵番啱啱相識嘅感覺。」