BB與寵物學習適應

小生命降臨,能否與家中寵物融洽相處,往往是初為人父母者關心的問題,而阿Paul家中正飼養五頭藏獒和一頭金毛尋回犬。藝人李家鼎的兒子李泳豪在剛出生時,不幸地被家中飼養了多年的都柏文咬傷了頭部,需入院縫針,對於懷孕的朱茵應怎樣跟家中的狗隻相處,李家鼎提供經驗之談:「朱茵唔好同啲狗隔開,畀啲狗習慣小朋友嘅氣味,慢慢引導啲狗,小朋友出世之後,將佢啲衫褲畀隻狗聞吓,睇吓啲狗有咩反應先,如果咬爛晒就好危險喇!」