Fiona病到入廠 大同撇清關係

薛凱琪(Fiona)昨午在微博上載戴口罩的病樣,指自己前日發高燒兼喪嘔了30次,全身很痛又沒力,最後更要入院治理,令人擔心。本報向唱片公司了解,發言人指Fiona已出院,雖然她很想硬撐出席勁爆頒獎禮記者會,但最終被勸服留家休息。

Fiona的緋聞男友方大同昨日現身勁爆記者會,更對伊人病情瞭如指掌:「佢好似食物中毒,又嘔又發燒。」大同謂只予電話慰問沒往探望,被記者嘲他不是體貼男友,他澄清:「我唔係男友,暫時冇呢個發展可能,父母都知我哋係好朋友,自己28歲,唔係好趕搵女友。」