G.E.M.怕提感情事

歌手鄧紫棋(G.E.M.)昨日打扮靚靚出席代言化妝品牌活動,近日忙於巡迴演唱會工作的她,12月將到加拿大演出兩場,問她會否邀請男友林宥嘉(Yoga)睇騷,順道二人世界去旅行?G.E.M.說:「我去做嘢好忙,好專注咁工作。(好耐冇見?)好驚呀,點解大家問得咁直接呀?我掛住做嘢囉!(電腦傳情?)我用電腦作歌寫詞,同埋同歌迷聯絡。(Yoga係歌迷之一?)我歌迷會名單冇見過佢個名喎!」

G.E.M.說跟無綫歌手合約未傾掂,去任何電視台都冇所謂,只在乎節目的質素。