Hidy勸Jeana學定潛水

同門o靚模Hidy(余曉彤)和Jeana(何佩瑜)今年分別推寫真,碰巧同日發售,前晚Hidy出席「2011國際潛水小姐大賽香港賽區選拔賽」揭幕,借題發揮暗寸Jeana身材:「想介紹Jeana學潛水,平日佢比較口沒遮攔,潛水可以令佢cool down下,怕佢得罪人太多,如果佢識潛水畀人跣咗落水都唔會驚。(你識分假胸?)識,但唔會講Jeana個胸係真定假,佢潛水時爆唔爆咪知真假。」可能自知說話過火,事後補鑊說:「佢人爆胸都未必爆。」