N'Gine業餘Band友勁到有獎

樂隊N'Gine去年四月才踩入樂壇,但已於年尾的樂壇頒獎禮中勇奪「勁爆新登場樂隊」獎項,對他們的鼓勵非常大!主音Dan、結他手Fantasy、Bass手Yiu與鼓手Ray都是經驗老到的Band友,無論台上台下都默契十足,Ray說:「其實我哋夾Band夾咗十幾年,未走埋一齊之前亦都玩咗音樂好多年。」N'Gine挾着李蘊、劉欣宜師弟之名進軍樂壇,四子除幕前表演工作外亦另要返工,不時要向老闆請假出活動做騷。N'Gine去年尾推出首張專輯,現在已開始為新碟錄歌,Yiu揚言想跟RubberBand合作:「兩隊Band同台Jam歌,一定有唔同火花,希望盡量試多啲唔同配搭!」