Mr.戥人攞獎開心

樂隊Mr.與張繼聰昨日出席交通安全活動,Mr.毋須參加昨晚的頒獎禮,他們打算一齊食飯睇電視,成員Dash說:「我哋都會睇吓頒獎禮有咩發生,都會戥其他歌手開心。(最想睇邊個歌手攞獎?)陳偉霆囉,佢隻碟真係好勁,睇吓有冇『最佳造型獎』、『最殺死人眼神獎』之類!」成員Alan跟Dash都表示有車牌,是安全的駕駛者,但曾經因為歌迷追車而刮花甚至撞凹座駕。

同場的張繼聰笑指囝囝鍾意坐火車多過私家車,問到太太謝安琪被無綫封殺,會否擔心頒獎禮失利?他說:「冇乜特別感覺,歌手唔係為獎項而工作嘅!」

想跟阿叻一同切磋賽馬心得,立即登記參加「靈活至叻爭霸戰」啦!