Hailey生招牌

「Bieber嫂」Hailey Baldwin最近為泳衣品牌拍廣告,着住比堅尼喺沙灘椅上自拍,身材Fit爆,嗰款泳衣差唔多賣清光!佢又喺社交網站上載着住低胸露側腰晚裝嘅靚相,仲提醒粉絲要戴罩防疫:「我着到咁都會戴口罩。」