Regen出碟靠腦力

HotCha成員張惠雅(Regen)今年強勢回歸娛樂圈,她指澳洲遊學令自己變得獨立,並會將更多個人想法放入製作中的個人大碟中:「一直好渴望擺好多諗法入去碟度,所以今次隻碟係好Regen,不過真係體會到諗就好易,但實行就好多困難。」

單飛發展的Regen坦言不希望太依賴HotCha:「我見佢哋依家都做得好好哋,不如我試吓做自己想做嘅嘢先,唔想太依賴HotCha,試吓離開呢個有安全感嘅地方。」